JAVNI POZIV za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI”

JAVNI POZIV za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI u Caritasu Sisačke biskupije – faza III“ UP.02.1.1.16.0012

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.16.0012 za projekt ZAŽELI u Caritasu Sisačke biskupije – faza III, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda; Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ravnateljica Caritasa Sisačke biskupije objavljuje.

JAVNI POZIV

za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI u Caritasu Sisačke biskupije – faza III“

RADNO MJESTO: Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama
1. Broj traženih radnica: 20 osoba
2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od mjesec dana
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Predviđena plaća: minimalna plaća u skladu sa Zakonom o minimalnoj plaći
5. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Siska (Sisak i okolica) i Grada Petrinje

6. Opis poslova:
 pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
 pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika
 pomoć u pranju i glačanju rublja
 pomoć u održavanju vlastite higijene i osobnog izgleda
 pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje
 uključivanje krajnjih korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i dr…

7. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za zapošljavanje:
 ženski spol
 punoljetnost
 hrvatsko državljanstvo
 najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 mjesto prebivališta ili boravišta na području provedbe projekta: područje Grada Siska i okolice te Grada Petrinje

8. Kandidatkinje koje zadovoljavaju uvjete za zapošljavanje bit će pozvane na intervju u kojem će se ocjenjivati kandidatkinje sukladno karakteristikama iz radnog područja.

9. Prednost u zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina:
1. Žene od 50 godina i više
2. Osobe s invaliditetom
3. Žrtve trgovanja ljudima
4. Žrtve obiteljskog nasilja
5. Azilantice
6. Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
7. Liječene ovisnice
8. Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
9. Pripadnice romske nacionalne manjine
10. Beskućnice

U slučaju da kandidatkinje ispunjavaju uvjet iz točke 9. potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz:
1. Žene od 50 godina i više: osobna iskaznica
2. Osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
3. Žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
4. Žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
5. Azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
6. Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.: rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
7. Liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
8. Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju
9. Pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
10. Beskućnice: rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

10. Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 9. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu

11. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:
 životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 preslika osobne iskaznice
 preslika dokaza o završenoj školi
 dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 dokazna dokumentacija kojom se dokazuje pripadnost jednoj od ranjivih skupina pod točkom 9., ako je primjenjivo

12. Rok za podnošenje prijave: 14. rujna 2022.
Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu osobno ili poštom na adresu:

Caritas Sisačke biskupije, Trg Vere Grozaj 13, 44000 Sisak do 14. rujna 2022., u zatvorenoj omotnici, s naznakom:
Za javni poziv u sklopu Projekta ”ZAŽELI u Caritasu Sisačke biskupije – faza III”

Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila: projekti.csb@gmail.com
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu te potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv. Izabrane kandidatkinje će biti pozvane na razgovor. Svim kandidatkinjama će se dostaviti rezultati javnog poziva.

Javni poziv je objavljen na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Caritasa Sisačke biskupije, www.caritassisak.hr.

Ravnateljica Caritasa Sisačke biskupije
Kristina Radić

JAVNI POZIV PDF DOKUMENT (preuzimanje)

 Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.