Podjela materijalne pomoći

Prikupljanje i pružanje materijalne pomoći odvija se kontinuirano tijekom cijele godine.


Stalno prikupljanje i pružanje pomoći organizira se u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih pojedinca, obitelji i članova šire zajednice, zadovoljavanja njihovih potreba za prehranom, higijenskih potrepštinama, drvima za ogrjev, školskim priborom, namještajem, bolesničkim krevetima i drugim pomagalima, pomoći u obnovi, izgradnji i opremanju stambenih, javnih i drugih objekata, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba te ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti.

Cilj je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva na području Sisačke biskupije pružanjem nefinancijske pomoći podjelom hrane i higijenskih potrepština te doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba.

Caritas Sisačke biskupije u svom humanitarnom radu otvoren je prema svakoj osobi u potrebi, a posebno prema onima koji su zbog određenih specifičnosti izvan dosega humanitarne pomoći. Ujedno, kriteriji odabira pojedinaca koji spada u grupu onih koji ostvaruju pojedina prava vrlo su kruta te često ne korespondiraju sa situacijom u stvarnom životu kao što je situacija i u određivanju određenih dohodovnih cenzusa te situacije u kojima pojedinci iako su u radnom odnosu ne primaju osobni dohodak.

Primatelji pomoći:
• Korisnici zajamčene minimalne naknade
• Samci i kućanstva koji žive u siromaštvu i nalaze se u evidenciji Caritasa, svi koji se osobno obrate u prostorije CSB, a vidljivo je da su u siromaštvu i potrebi te zadovoljavaju jedan od kriterija za određivanje najpotrebitijih osoba.

Kriteriji odabira su sljedeći:
• Samci i kućanstva koji su u sustavu socijalne skrbi kao korisnici zajamčene minimalne naknade i jednokratne naknade sa područja Sisačke biskupije
• Samci i kućanstva koji nisu u sustavu socijalne skrbi zbog kriterija odabira i primjenjivanja određenih dohodovnih cenzusa (kojima su računi u blokadi, dugotrajno nezaposleni, pripadnici nacionalnih manjina, samci i kućanstva bez osobnih dohodaka a ne mogu ostvariti pravo na zajamčenu minimalnu naknadu zbog neispunjavanja propisanih uvjeta, samci i kućanstva u kojima žive teško bolesne osobe ili osobe s invaliditetom, umirovljenici i staračka kućanstva, samci, samohrane obitelji, obitelji s jednim ili dva djeteta, brojne obitelji sa troje i više djece, kućanstva u kojima radi samo jedan član), a čija mjesečna primanja ne prelaze 2.485,00 kuna za samce i 1.304,00 kn po osobi za višečlane obitelji (određeno kao linija siromaštva prema podacima DZS).